Tesár

Rozsah vzdelávacieho programu: 500 hodín

Požadované vstupné vzdelanie: minimálne ukončené základné vzdelanie

Číslo potvrdenia o akreditácii: 1153/2017/138/2

Doklad po úspešnom ukončení: Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania

Stručný profil absolventa: Absolvent vzdelávacieho programu sa vie orientovať v stavebných výkresoch, stavebnej dokumentácii a v odbornej terminológii, vie sa orientovať v jednotlivých druhoch striech budov, vie vymenovať druhy a vysvetliť vlastnosti materiálov používaných na tesárske konštrukcie krovov, vie charakterizovať druhy drevených, kovových a plastových spojovacích prostriedkov pri zhotovení krovov, vie vysvetliť dopravu, manipuláciu a skladovanie materiálov a určiť spotrebu materiálu pre zhotovenie tesárskych prác, pozná ručné a mechanizované náradie, nástroje, pomôcky, stroje a zariadenia a technologický postup opracovania materiálov používaných pri tesárskych prácach, vie popísať technologické postupy ručného opracovania dreva, materiálov na báze dreva a kovov, vie opísať tvary a časti šikmých striech, vie určiť konštrukčné prvky krovov a ich funkciu, vie popísať druhy tesárskych spojov používaných na zhotovenie krovov z doskového, hraneného, polohraneného reziva, materiálov na báze dreva a guľatiny, vie vysvetliť postup orysovania a vyviazania krovov sedlových, valbových, polvalbových, pultových, stanových striech, vikierov a i.), vie opísať technologické postupy zhotovenia tesárskych viazaných konštrukcií krovov (hambálková a ránková sústava, stojatá, ležatá a úsporná ležatá stolica), vie vysvetliť zásady latovania a debnenia šikmých striech jednotlivých krytín stanovených výrobcom, pozná úsporné konštrukcie zastrešenia (priehradové a plnostenné nosníky), vie vysvetliť príčiny porúch tesárskych viazaných konštrukcií, pozná aktuálne pracovné predpisy BOZP, hygienu práce, ochranu pred požiarom, ochranu životného prostredia a BOZP pri práci vo výškach súvisiacimi s tesárskymi prácami na konštrukciách krovov, vie opísať druhy drevených a kovových spojovacích prostriedkov a ich použitie pri debnení a pažení, pozná druhy tesárskych spojov doskového, hraneného, polohraneného reziva a guľatiny na zhotovenie paženia a debnenia, vie opísať druhy a časti dreveného paženia a pracovný postup ich výroby a montáže, vie vysvetliť pracovný postup výroby, montáže a demontáže debnenia z reziva a dielcov na báze dreva betónových a oceľobetónových konštrukčných prvkov (základy - pásy, pätky; steny, stĺpy, piliere, dosky, prievlaky, preklady, schody), vie popísať základné prvky lešenia, spôsoby ich spájania, druhy spájacích prostriedkov a požiadavky na lešenie, vie zdôvodniť požiadavky na lešenie, vie vysvetliť základný technologický postup montáže a demontáže rôznych druhov lešenia, vie vysvetliť zásady kontroly lešení. Je zručný v oblasti čítania realizačných výkresov striech a ich tesárskych konštrukcií krovov, v oblasti používania odbornej terminológie, v oblasti prípravy a kontroly pracoviska, posuchovania kvality materiálov používaných pri tesárskych prácach, navrhovania pracovných postupov zhotovenia, montáže, demontáže a opráv tesárskych konštrukcií, používania vhodných ručných a mechanizovaných náradí, nástrojov a pomôcok na opracovanie dreva a iných materiálov, je zručný v oblasti obsluhy a údržby strojov a zariadení používaných pri tesárskych prácach, v oblasti výpočtu spotreby materiálu pre zhotovenie jednotlivých druhov tesárskych konštrukcií krovov, v oblasti merania, orysovania a ručného opracovania dreva a kovov pri zhotovení krovov a tesárskych spojov, v oblasti spájania materiálov drevenými, kovovými a plastovými spojovacími prostriedkami používanými pri montáži krovov, vie zhotovovať tesársky viazané konštrukcie krovov (hambálková sústava, ránková, stojatá a ležatá stolica, úsporná ležatá stolica, krovy sedlových, valbových, polvalbových, pultových, stanových striech, vikierov a i.), vie zhotovovať latovanie a debnenie šikmých striech pre jednotlivé krytiny podľa výrobcu, vie osadzovať a kotviť úsporné konštrukcie zastrešenia (priehradové a plnostenné nosníky), vie opravovať tesársky viazané konštrukcie, vie kontrolovať kvalitu jednotlivých prvkov a hotových tesárskych konštrukcií, vie dodržiavať predpisy BOZP, hygienu práce, protipožiarnu ochranu a ochranu životného prostredia pri práci na konštrukciách krovov a práci vo výškach, vie navrhovať pracovné postupy zhotovenia, montáže, demontáže a opráv tesárskeho paženia a debnenia, vie vyrábať a montovať drevené paženia a tesárske debnenia, vie navrhovať pracovné postupy zhotovenia, montáže, demontáže a opráv tesárskeho lešenia (kozové, stĺpikové, lavicové, vysunuté a i.), vie montovať a demontovať rôzne druhy lešení. 

Bližšie informácie: osobne alebo telefonicky na kontaktných číslach