Stolár

Rozsah vzdelávacieho programu: 450 hodín

Požadované vstupné vzdelanie: minimálne ukončené základné vzdelanie

Číslo potvrdenia o akreditácii: 1153/2021/55/1

Doklad po úspešnom ukončení: Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania

Stručný profil absolventa: Absolvent vzdelávacieho programu pozná zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Pozná drevené materiály a polotovary. Pozná technické stolárske podklady. Pozná technológiu výroby drevených výrobkov. Pozná drevené modely, druhy, tvary a spôsoby konštrukcie. Pozná technológiu stavebno-tesárskych prác. Pozná kreslenie a spracovávanie dreva. Vie dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Vie správne používať pracovné pomôcky. Vie správne zvoliť postup práce, potrebné suroviny a zariadenia pre výrobu daného tovaru. Vie vykonávať bežné údržby strojov a nástrojov. Vie opravovať a rekonštruovať všetky druhy výrobkov v celom rozsahu stolárskej technológie. Vie montovať a demontovať drevené výrobky alebo konštrukcie. Vie nastavovať drevoobrábacie stroje a ručné náradie. Vie povrchovo upravovať výrobky morením, bielením. Materiály vie ručne obrábať rezaním, hobľovaním, tvarovaním, dlabaním, vŕtaním a brúsením ručnými nástrojmi. Vie strojovo obrábať všetky druhy materiálov z dreva alebo polotovarov zhotovených na báze dreva rezaním, hobľovaním. frézovaním, vŕtaním, brúsením na drevoobrábacích strojoch alebo mechanizovaných linkách. Vie vybrať a pripraviť vhodné materiály, rysovanie, meranie a rozkreslenie stolárskych prvkov. Vie technologicky pripraviť materiály vysúšaním. Vie správne nakladať s odpadom z výroby a montáže. Vie zaznamenávať technické údaje a výsledky práce. 

Bližšie informácie: osobne alebo telefonicky na kontaktných číslach