Revízny technik VTZ plynových

Odborná príprava revíznych technikov vyhradených technických zariadení plynových v zmysle § 16 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.

PRE VŠETKY SKUPINY PLATÍ: Záujemca musí mať úplné stredné odborné vzdelanie a 5 rokov praxe, alebo vysokoškolské vzdelanie a 2 roky praxe.

REVÍZNY TECHNIK VTZ PLYNOVÝCH PRE SKUPINY: Af, Bf (znižovanie tlaku plynu nad 0,4 MPa, znižovanie tlaku plynu do 0,4 MPa)

POČET HODÍN CENA S DPH ČÍSLO OPRÁVNENIA
30 podľa rozsahu VVZ – 0227/09 - 04.1

REVÍZNY TECHNIK VTZ PLYNOVÝCH PRE SKUPINY: Ag, Bg (rozvod plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa, rozvod plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa)

POČET HODÍN CENA S DPH ČÍSLO OPRÁVNENIA
32 podľa rozsahu VVZ – 0227/09 - 04.1

REVÍZNY TECHNIK VTZ PLYNOVÝCH PRE SKUPINY: Ah, Bh (spotreba plynu spaľovaním - nad 0,5 MW, spotreba plynu spaľovaním od 5 kW do 0,5 MW)

POČET HODÍN CENA S DPH ČÍSLO OPRÁVNENIA
30 podľa rozsahu VVZ – 0227/09 - 04.1

Ceny sú uvádzané bez overenia vedomostí OPO.

V prípade záujmu zabezpečíme skúšky OPO a vydanie osvedčenia Inšpektorátom práce.

AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA RT (8 hod.) = podľa počtu osôb (vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)