Revízny technik VTZ elektrických

Odborná príprava revíznych technikov vyhradených technických zariadení tlakových v zmysle § 24 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.

§ 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.:

Revízny technik VTZ elektrického je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11: 

d) Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 24

 

skupina1)

E1

E2

E4, E5

1. pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom v objekte triedy2) A a B1 vrátane bleskozvodu

ÚSO

6 rokov

5 rokov

3 roky

4 roky

3 roky

1 rok

 

skupina1)

E1

E2

E4, E5

2. pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom v objekte2) triedy B vrátane bleskozvodu

ÚSO

7 rokov

6 rokov

5 rokov

5 rokov

4 roky

3 roky

Revízny technik VTZ elektrického môže okrem odbornej prehliadky a odbornej skúšky VTZ elektrického vykonávať činnosť elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a vykonávať skúšku VTZ elektrického po ukončení výroby.

 

Doklady potrebné pre vydanie osvedčenia revízneho technika:

 

  • Prihláška (žiadosť OPO §24)
  • Kópia vzdelania (revízny technik musí spĺňať úplné stredné odborné vzdelanie)
  • Lekársky posudok vo vzťahu k práci nie starší ako 6 mesiacov
  • Potvrdenie o praxi (pri ÚSO min. 5 rokov, pri VŠ min. 2 roky)
  • Kópia Osvedčenia § 23

REVÍZNY TECHNIK VTZ ELEKTRICKÝCH: E1 - TZ bez obmedzenia napätia vrátanie bleskozdvodov (činnosť vykonávaná v objektoch tr. A)

POČET HODÍN CENA S DPH ČÍSLO OPRÁVNENIA
38 podľa rozsahu VVZ – 0391/09 - 05.2

Záujemca musí mať úplné stredné odborné vzdelanie a 6 rokov praxe alebo vysokoškolské vzdelanie a 4 roky praxe.

REVÍZNY TECHNIK VTZ ELEKTRICKÝCH: E2 - TZ s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov (činnosť vykonávaná v objektoch tr. A)

POČET HODÍN CENA S DPH ČÍSLO OPRÁVNENIA
38 podľa rozsahu VVZ – 0391/09 - 05.2

Záujemca musí mať úplné stredné odborné vzdelanie a 5 rokov praxe alebo vysokoškolské vzdelanie a 3 roky praxe.

Ceny sú uvádzané bez overenia vedomostí OPO.

V prípade záujmu zabezpečíme skúšky OPO a vydanie osvedčenia Inšpektorátom práce.

AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA RT (8 hod.) = podľa počtu osôb (vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)