Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Školenie je určené pre pracovníkov určených na práce vo výškach nad 1,5 metra. Uchádzač predloží do kurzu prihlášku s potvrdením lekára o zdravotnej spôsobilosti pre prácu vo výškach. Po úspešnom absolvovaní poslucháč získa preukaz práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou.

Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou - základný kurz

POČET HODÍN CENA ČÍSLO OPRÁVNENIA
3 - 8 podľa počtu osôb
(vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)
VVZ – 0329/08 – 01.1

Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou - opakované školenie

POČET HODÍN CENA ČÍSLO OPRÁVNENIA
3 podľa počtu osôb
(vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)
VVZ – 0329/08 – 01.1

Opakované školenie sa v zmysle § 3 ods. 1 vyhlášky č. 147/2013 Z.z. vykonáva najmenej raz za 12 mesiacov.

Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou - aktualizačná odborná príprava

POČET HODÍN CENA ČÍSLO OPRÁVNENIA
6 podľa počtu osôb
(vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)
VVZ – 0329/08 – 01.1

Aktualizačná odborná príprava sa v zmysle § 16 ods. 8 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva každých päť rokov od vydania preukazu.

Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce podľa § 27 vydané podľa predpisov platných do 31. mája 2010 sa považujú za oprávnenia vydané na NEURČITÝ ČAS - v zmysle § 39c zákona NR SR č. 136/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.