Obsluha zdvíhacích zariadení

Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce podľa § 27 vydané podľa predpisov platných do 31. mája 2010 sa považujú za oprávnenia vydané na NEURČITÝ ČAS - v Odborná príprava je určená pre osoby na obsluhu v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Podmienkou je odpovedajúci zdravotný stav potvrdený lekárom, predbežný zácvik v rozsahu 200 hodín. Účastníci sa prihlasujú ku skúške na predpísanom tlačive, ktoré je prílohou prihlášky. Pracovníci určení na obsluhu autožeriavov, vežových žeriavov a zdvíhacích plošín, podávajú prihlášku na skúšku u oprávnenej právnickej osobe. Pracovníci pre obsluhu ostatných zdvíhacích zariadení vykonávajú skúšku pred odbornou komisiou Akadémie Consulting, s. r. o. a získajú preukaz obsluhy zdvíhacích zariadení.

Obsluha zdvíhacích zariadení - základný kurz

POČET HODÍN CENA ČÍSLO OPRÁVNENIA
12 podľa počtu osôb
(vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)
VVZ – 0456/07 - 03.2

Obsluha zdvíhacích zariadení - opakované školenie

POČET HODÍN CENA ČÍSLO OPRÁVNENIA
4 podľa počtu osôb
(vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)
VVZ – 0456/07 - 03.2

Opakované školenie sa v zmysle § 7 ods. 5 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva najmenej raz za dva roky, ak revídzny technik zdvíhacích zariadení nestanoví kratší čas.

Pri práci na pohyblivých pracovných plošinách sa opakované školenie vykonáva v zmysle § 3 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 147/2013 Z.z. najmenej raz za 12 mesiacov.

Obsluha zdvíhacích zariadení - aktualizačná odborná príprava

POČET HODÍN CENA ČÍSLO OPRÁVNENIA
6 podľa počtu osôb
(vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)
VVZ – 0456/07 - 03.2

Aktualizačná odborná príprava sa v zmysle § 16 ods. 8 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva do piatich rokov od vydania preukazu.

Ceny sú uvedené vrátane poplatkov za skúšky a vystavenie preukazov oprávnenou právnickou osobou.

Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce podľa § 27 vydané podľa predpisov platných do 31. mája 2010 sa považujú za oprávnenia vydané na NEURČITÝ ČAS - v zmysle § 39c zákona NR SR č. 136/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.