Obsluha tlakových zariadení

OBSLUHA KOTLOV

Odborná príprava je určená pre kuričov 1 - 6 triedy pre všetky typy palív v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.  Ku skúške je nutné predložiť predpísanú prihlášku s vyznačením parametrov kotla, druhu paliva, potvrdeného zdravotného stavu a absolvovania predbežnej praxe. Po úspešnom ukončení kurzu a skúšok získa poslucháč preukaz kuriča - vydaný príslušným Inšpektorátom práce pre triedy I. - V. alebo osvedčenie kuriča pre triedu VI. vydané našou spoločnosťou.

Obsluha tlakových zariadení - obsluha kotlov - základný kurz

POČET HODÍN CENA ČÍSLO OPRÁVNENIA
8 - 12 podľa počtu osôb
(vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)
VVZ – 000113 - 06 - 02.2

Obsluha tlakových zariadení - obsluha kotlov - opakované školenie

POČET HODÍN CENA ČÍSLO OPRÁVNENIA
4 podľa počtu osôb
(vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)
VVZ – 000113 - 06 - 02.2

Opakované školenie sa v zmysle § 7 ods. 5 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva najmenej raz za dva roky.

Obsluha tlakových zariadení - obsluha kotlov - aktualizačná odborná príprava

POČET HODÍN CENA ČÍSLO OPRÁVNENIA
4 podľa počtu osôb
(vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)
VVZ – 000113 - 06 - 02.2

Aktualizačná odborná príprava sa v zmysle § 16 ods. 8 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva každých päť rokov od vydania preukazu alebo osvedčenia.

OBSLUHA TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÝCH

Odborná príprava je určená pre osoby na obsluhu tlakových nádob stabilných v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Ku skúške je nutné predložiť predpísanú prihlášku s potvrdením zdravotného stavu. Po úspešnom ukončení kurzu a skúšok získa poslucháč osvedčenie - vydané našou spoločnosťou.

Obsluha tlakových zariadení - obsluha tlakových nádob stabilných - základný kurz

POČET HODÍN CENA ČÍSLO OPRÁVNENIA
4 - 8 podľa počtu osôb
(vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)
VVZ – 000113 - 06 - 02.2

Obsluha tlakových zariadení - obsluha tlakových nádob stabilných - aktualizačná odborná príprava

POČET HODÍN CENA ČÍSLO OPRÁVNENIA
4 podľa počtu osôb
(vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)
VVZ – 000113 - 06 - 02.2

Aktualizačná odborná príprava sa v zmysle § 16 ods. 8 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva do piatich rokov od vydania preukazu alebo osvedčenia.

Ceny sú uvedené vrátane poplatkov za skúšky a vystavenie preukazov oprávnenou právnickou osobou.

Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce podľa § 27 vydané podľa predpisov platných do 31. mája 2010 sa považujú za oprávnenia vydané na NEURČITÝ ČAS - v zmysle § 39c zákona NR SR č. 136/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.