Obsluha stavebných strojov

Podmienkou pre získanie dokladu obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení pre povrch je v zmysle § 16 ods. 2 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov je:
- vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak,
- vzdelanie a prax podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti,
- absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- overenie odborných vedomostí.

Podmienkou pre získanie dokladu obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení pre banskú činnosť je v zmysle zákona 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov je:
- vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak,
- vzdelanie a prax podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti,
- absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- overenie odborných vedomostí.

Obsluha stavebných strojov - základný kurz/rozšírenie

POČET HODÍN CENA ČÍSLO OPRÁVNENIA
16 podľa počtu osôb
(vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)
VVZ – 000075 - 06 - 08.1
16 podľa počtu osôb
(vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)
VaV-70-019/2016

Rozsah hodín v zmysle vyhlášky č. 356/2007 Z. z.

Obsluha stavebných strojov - opakované školenie

POČET HODÍN CENA ČÍSLO OPRÁVNENIA
4 podľa počtu osôb
(vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)
VVZ – 000075 - 06 - 08.1
4 podľa počtu osôb
(vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)
VaV–70-019/2016

Opakované školenie sa v zmysle Smernice na vykonávanie vyhlášky č. 77/1965 Zb. časť VII. bod 2 písm. b) vykonáva najmenej raz za 24 mesiacov.

Obsluha stavebných strojov - aktualizačná odborná príprava

POČET HODÍN CENA ČÍSLO OPRÁVNENIA
6 podľa počtu osôb
(vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)
VVZ – 000075 - 06- 08.1
6 podľa počtu osôb
(vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)
VVZ–70-019/2016

Aktualizačná odborná príprava sa v zmysle § 16 ods. 8 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva do piatich rokov od vydania preukazu.

Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce podľa § 27 vydané podľa predpisov platných do 31. mája 2010 sa považujú za oprávnenia vydané na NEURČITÝ ČAS - v zmysle § 39c zákona NR SR č. 136/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.