Obsluha plynových zariadení

Odborná príprava je určená pre osoby na obsluhu plynových zariadení. Podmienkou je odpovedajúci zdravotný stav potvrdený lekárom na prihláške. Poslucháč po úspešnom ukončení kurzu získa osvedčenie obsluhy plynových zariadení.

Obsluha plynových zariadení - základný kurz

POČET HODÍN CENA ČÍSLO OPRÁVNENIA
16 podľa počtu osôb
(vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)
VVZ – 0743/08 - 04.2

Obsluha plynových zariadení - opakované školenie

POČET HODÍN CENA ČÍSLO OPRÁVNENIA
4 podľa počtu osôb
(vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)
VVZ – 0743/08 - 04.2

Opakované školenie sa v zmysle § 7 ods. 5 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva najmenej raz za dva roky.

Obsluha plynových zariadení - aktualizačná odborná príprava

POČET HODÍN CENA ČÍSLO OPRÁVNENIA
6 podľa počtu osôb
(vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)
VVZ – 0743/08 - 04.2

Aktualizačná odborná príprava sa v zmysle § 16 ods. 8 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva do piatich rokov od vydania preukazu.

Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce podľa § 27 vydané podľa predpisov platných do 31. mája 2010 sa považujú za oprávnenia vydané na NEURČITÝ ČAS - v zmysle § 39c zákona NR SR č. 136/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.