Obsluha motorových vozíkov

Odborná príprava pre vodičov všetkých typov motorových vozíkov, počnúc plošinovými cez nízko a vysokozdvižné s rozličným typom riadenia. Kurz je určený osobám starším ako 18 rokov, dševne a telesne zdravým, ktorým zdravotný stav potvrdil lekár. Vhodný je vodičský preukaz skup. B, nie je však podmienkou. K prihláške je potrebné doložiť fotografiu 3 x 3,5 cm.

Obsluha motorových vozíkov - základný kurz, rozširovací kurz

POČET HODÍN CENA ČÍSLO OPRÁVNENIA
22 - 46 podľa počtu osôb
(vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)
VVZ – 000043 - 06 - 06.1

Obsluha motorových vozíkov - opakované školenie

POČET HODÍN CENA ČÍSLO OPRÁVNENIA
4 podľa počtu osôb
(vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)
VVZ – 000043 - 06 - 06.1

Opakované školenie sa v zmysle STN 26 8805: 2011 vykonáva najmenej raz za 12 mesiacov.

Obsluha motorových vozíkov - aktualizačná odborná príprava

POČET HODÍN CENA ČÍSLO OPRÁVNENIA
8 podľa počtu osôb
(vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)
VVZ – 000043 - 06 - 06.1

Aktualizačná odborná príprava sa v zmysle § 16 ods. 8 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva do piatich rokov od vydania preukazu.

Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce podľa § 27 vydané podľa predpisov platných do 31. mája 2010 sa považujú za oprávnenia vydané na NEURČITÝ ČAS - v zmysle § 39c zákona NR SR č. 136/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.