Murár

Rozsah vzdelávacieho programu: 500 hodín

Požadované vstupné vzdelanie: minimálne ukončené základné vzdelanie

Číslo potvrdenia o akreditácii: 1153/2017/138/1

Doklad po úspešnom ukončení: Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania

Stručný profil absolventa: Absolvent vzdelávacieho programu vie čítať stavebnú dokumentáciu pre potreby výkonu pracovných činností, pozná základné charakteristiky pozemných stavieb. Vie rozpoznať rôzne stavebné materiály, ich vlastnosti a spôsob ich použitia. Pozná rôzne technológie murárskych prác, vrátane technológie betónovania. Je zručný v oblasti orientácie v stavebných výkresoch a dokumentáciách, v oblasti vytyčovania jednoduchých stavieb a konštrukčných prvkov pri murárskych prácach, v oblasti navrhovania pracovných postupov murovania konštrukčných prvkov stavieb, v oblasti posudzovania kvality používaných materiálov dostupnými prostriedkami. Je zručný v oblasti vyrábania malty a čerstvého betónu zo suchých maltových a betónových zmesí alebo zložiek vyskytujúcich sa na stavbe, v oblasti murovania nosných stien a voľne stojacich nosných pilierov z tehál, tvárnic a blokov, murovania priečok, vrátane osadzovania a murovania zárubní, v oblasti omietania a štukovania stavebných plôch, v oblasti zhotovovania muriva z betónu a z betónu prekladaného kameňom, v oblasti zhotovovania hydroizolácie súvisiacej s murárskymi prácami, ukladania betónových a terazzových dlažieb do piesku, maltového a betónového podkladu, vrátane upravovania špár, v oblasti vymurovávania, dopĺňania a opravovania zložitých tehlových a kamenných konštrukcií (napr. pamiatkovo chránených stavieb, klenieb fontán, portálov, ríms, krbov apod.), v oblasti vymurovávania kanalizačných stôk rôznych profilov s klenbami, vrátane zvláštnych úprav na dne objektov, murovania jednovrstvových komínov, osadzovania železobetónových prekladov, valcovaných nosníkov, prefabrikovaných schodov a okien, deliacich stien a priečok, v oblasti opravovania jednoduchých keramických obkladov a dlažieb, vrátane osadzovania doplnkových prvkov, napr. ukončovacích a dilatačných líšt, dvierok a pod., v oblasti montovania a demontovania lešenia v rozsahu oprávnenia. 

Bližšie informácie: osobne alebo telefonicky na kontaktných číslach