Lešenári

Odborná príprava je určená pre pracovníkov určených na montáž a demontáž pomocných stavebných konštrukcií. Podmienkou účasti v kurze je potvrdený zdravotný stav o spôsobilosti práce vo výškach. Po úspešnom absolvovaní kurzu poslucháč získa preukaz lešenára.

Lešenári - základný kurz

POČET HODÍN CENA ČÍSLO OPRÁVNENIA
24 - 35 podľa počtu osôb
(vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)
VVZ – 0737/07 - 07.2

Lešenári - opakované školenie

POČET HODÍN CENA ČÍSLO OPRÁVNENIA
4 podľa počtu osôb
(vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)
VVZ – 0737/07 - 07.2

Opakované školenie sa v zmysle § 3 ods. 1 vyhlášky č. 147/2013 Z.z. vykonáva najmenej raz za 12 mesiacov.

Lešenári - aktualizačná odborná príprava

POČET HODÍN CENA ČÍSLO OPRÁVNENIA
4 podľa počtu osôb
(vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)
VVZ – 0737/07 - 07.2

Aktualizačná odborná príprava sa v zmysle § 16 ods. 8 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva do piatich rokov od vydania preukazu.

Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce podľa § 27 vydané podľa predpisov platných do 31. mája 2010 sa považujú za oprávnenia vydané na NEURČITÝ ČAS - v zmysle § 39c zákona NR SR č. 136/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.