Kuchár

Rozsah vzdelávacieho programu: 500 hodín

Požadované vstupné vzdelanie: minimálne ukončené základné vzdelanie

Číslo potvrdenia o akreditácii: 1153/2019/93/2

Doklad po úspešnom ukončení: Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania

Stručný profil absolventa:  Absolvent vzdelávacieho programu pozná zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o požiarnej ochrane, zásady osobnej a prevádzkovej hygieny, ovláda predpisy HACCP. Pozná základné ekonomické a právne predpisy. Má základné poznatky o potravinách a nápojoch, o receptúrach a technologických postupoch prípravy pokrmov, kalkulácie a výpočty množstva spotreby surovín, pozná zásady organizácie práce. Ovláda prípravu jedál v zariadeniach spoločného stravovania, pri bežných prevádzkach ako aj pri slávnostných príležitostiach, vie pripraviť jednoduché a zložité jedlá, minútky, šaláty, a múčniky, dokončiť jedlá pred zrakom hostí. Vie pripraviť pracovisko a ovláda všetky práce spojené s prípravou jedál. Vie podávať informácie o jedlách, poskytovať odbornú inštruktáž pri servírovaní špeciálnych pokrmov, ovláda zásady vedenia administratívy a účtovania v prevádzke, písať jedálne lístky, ošetrovať a skladovať potraviny a používaný inventár. 

Bližšie informácie: osobne alebo telefonicky na kontaktných číslach