Elektrotechnici § 21, § 22, § 23

Odborná príprava elektrotechnikov podľa § 20, § 21, § 22, § 23 v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Podmienky pre zaradenie do kurzu sú elektrotechnické vzdelanie, prax podľa prílohy č. 11 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a potvrdený zdravotný stav lekárom.

Elektrotechnici §§ 20, 21, 22, 23 - základný kurz

POČET HODÍN CENA ČÍSLO OPRÁVNENIA
18 - 29 podľa počtu osôb
(vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)
VVZ – 000074 - 06 - 05.1

Elektrotechnici §§ 20, 21, 22, 23 - opakované školenie

POČET HODÍN CENA ČÍSLO OPRÁVNENIA
4 podľa počtu osôb
(vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)
VVZ – 000074 - 06 - 05.1

Opakované školenie sa v zmysle § 7 ods. 5 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva najmenej raz za dva roky.

Elektrotechnici §§ 20, 21, 22, 23 - aktualizačná odborná príprava

POČET HODÍN CENA ČÍSLO OPRÁVNENIA
8 podľa počtu osôb
(vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)
VVZ – 000074 - 06 - 05.1

Aktualizačná odborná príprava sa v zmysle § 16 ods. 8 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva do piatich rokov od vydania osvedčenia.

Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce podľa § 27 vydané podľa predpisov platných do 31. mája 2010 sa považujú za oprávnenia vydané na NEURČITÝ ČAS - v zmysle § 39c zákona NR SR č. 136/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.