Cukrár

Rozsah vzdelávacieho programu: 280 hodín

Požadované vstupné vzdelanie: minimálne ukončené základné vzdelanie

Číslo potvrdenia o akreditácii: 1153/2020/11/1

Doklad po úspešnom ukončení: Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania

Stručný profil absolventa: Absolvent vzdelávacieho programu pozná zásady osobnej hygieny a hygieny práce v cukrárskej výrobe, organizáciu práce na pracovisku. Pozná suroviny a materiály používané v cukrárskej výrobe, spôsob a podmienky ich skladovania. Pozná druhy cukrárskych výrobkov, technologické postupy používané pri cukrárskej výrobe. Ovláda Potravinový kódex SR v častiach, ktoré súvisia s cukrárskou výrobou. Ovláda základné funkcie strojov a zariadení používaných k príprave cukrárskych výrobkov. Pozná spôsoby hodnotenia kvality cukrárskych výrobkov, význam skladovania v cukrárskej výrobe a aplikácie chladu v technologickom procese. Ovláda expedíciu cukrárskych výrobkov a polotovarov. Je zručný v oblasti prípravy surovín pre jednotlivé druhy výrobkov podľa receptúr, výroby tort, rolád, rezov, výrobkov z pálenej hmoty a ďalších druhov cukrárskych výrobkov, výroby náplní a poliev. Je zručný v oblasti výtvarno-umeleckého spracovania vzhľadu vybraných cukrárskych výrobkov k danej príležitosti, spracovávania marcipánu, fondánu a karamelu na umelecké cukrárske ozdoby a výrobky. Je zručný v oblasti správnej obsluhy bežne používaných strojov a zariadení v cukrárskej výrobe, vykonávania základnej údržby strojov a zariadení používaných v cukrárskej výrobe. Je zručný v oblasti dokončovania, zdobenia, krájania a balenia cukrárskych výrobkov, v oblasti expedície cukrárskych výrobkov a polotovarov, organizácie práce na pracovisku a dodržiavania zásad hygieny a bezpečnosti pri práci. 

Bližšie informácie: osobne alebo telefonicky na kontaktných číslach