Čašník - servírka

Rozsah vzdelávacieho programu: 500 hodín

Požadované vstupné vzdelanie: minimálne ukončené základné vzdelanie

Číslo potvrdenia o akreditácii: 1153/2019/93/1

Doklad po úspešnom ukončení: Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania

Stručný profil absolventa: Absolvent vzdelávacieho program je kvalifikovaný odborník, ktorý je schopný samostatne pracovať v rôznych prevádzkach spoločného stravovania, alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba. Absolvent ovláda práce spojené s technikou obsluhy, technikou prípravy pokrmov, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy bežných /náročnejších/ jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom, pozná zásady vedenia účtovníctva a administratívy, ovláda manipuláciu s technickými prostriedkami, je schopný efektívne využívať informačné a komunikačné technológie. 

Bližšie informácie: osobne alebo telefonicky na kontaktných číslach