Bezpečnostný technik

Odborná príprava je zameraná na prípravu vrcholového manažmentu pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Súčasťou kurzu je zvládnutie širokého rozsahu legislatívy súvisiacej s preberanou problematikou a jej aplikáciou na konkrétne pracovné podmienky. Podmienkou účasti v kurze je minimálne stredoškolské vzdelanie. Absolventi po úspešnom ukončení kurzu získajú osvedčenie bezpečnostného technika.

Bezpečnostný technik - základná odborná príprava

POČET HODÍN CENA S DPH ČÍSLO OPRÁVNENIA
176 480 € VVZ – 000073 - 06 - 01.2

Základná odborná príprava sa vykonáva v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Bezpečnostný technik - aktualizačná odborná príprava

POČET HODÍN CENA S DPH ČÍSLO OPRÁVNENIA
16 85 € VVZ – 000073 - 06 - 01.2

V zmysle § 23 ods. 6 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov sa aktualizačná odborná príprava vykonáva najmenej každých päť rokov od vydania osvedčenia.

Autorizovaný bezpečnostný technik - aktualizačná odborná príprava

POČET HODÍN CENA S DPH ČÍSLO OPRÁVNENIA
16 85 € VVZ – 000073 - 06 - 01.2

Aktualizačná odborná príprava sa v zmysle § 16 ods. 8 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva každých päť rokov od vydania preukazu.

Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce podľa § 27 vydané podľa predpisov platných do 31. mája 2010 sa považujú za oprávnenia vydané na NEURČITÝ ČAS - v zmysle § 39c zákona NR SR č. 136/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.