Technici požiarnej ochrany a preventivári požiarnej ochrany obcí

Odborná príprava prebieha podľa odpovedajúcich legislatívnych predpisov súvisiacich najmä so zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s vyhláškou č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. Podmienkou prijatia je ÚSO alebo SOU s maturitou. Účastník základného a inovačného kurzu odbrží predpísaný formulár prihlášky a po ukončení kurzu osvedčenie o absolvovaní prípravy. Oba doklady sa posielajú na Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru príslušné k miestu trvalého bydliska poslucháča. Jednotlivý poslucháči sú prizývaní ku skúškam do 30 dní odo dňa podania prihlášky.

Technici požiarnej ochrany - základná odborná príprava

POČET HODÍN CENA S DPH ČÍSLO OPRÁVNENIA
120 360 € 8/2010

Technici požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava

POČET HODÍN CENA S DPH ČÍSLO OPRÁVNENIA
30 125 € 8/2010

Aktualizačná odborná príprava sa v zmysle § 33 ods. 3 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. vykonáva raz za päť rokov od vydania osvedčenia.

Preventivári požiarnej ochrany obcí - základná odborná príprava

POČET HODÍN CENA S DPH ČÍSLO OPRÁVNENIA
80 190 € 8/2010

Preventivári požiarnej ochrany obcí - aktualizačná odborná príprava

POČET HODÍN CENA S DPH ČÍSLO OPRÁVNENIA
20 90 € 8/2010

Ceny sú uvedené bez poplatkov Krajského hasičského a záchranného zboru za skúšky a vystavenie osvedčenia oprávnenia.