Revízny technik VTZ elektrických

Odborná príprava revíznych technikov vyhradených technických zariadení tlakových v zmysle § 24 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.

REVÍZNY TECHNIK VTZ ELEKTRICKÝCH: E1 - TZ bez obmedzenia napätia vrátanie bleskozdvodov (činnosť vykonávaná v objektoch tr. A)

POČET HODÍN CENA S DPH ČÍSLO OPRÁVNENIA
38 podľa rozsahu VVZ – 0391/09 - 05.2

Záujemca musí mať úplné stredné odborné vzdelanie a 6 rokov praxe alebo vysokoškolské vzdelanie a 4 roky praxe.

REVÍZNY TECHNIK VTZ ELEKTRICKÝCH: E2 - TZ s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov (činnosť vykonávaná v objektoch tr. A)

POČET HODÍN CENA S DPH ČÍSLO OPRÁVNENIA
38 podľa rozsahu VVZ – 0391/09 - 05.2

Záujemca musí mať úplné stredné odborné vzdelanie a 5 rokov praxe alebo vysokoškolské vzdelanie a 3 roky praxe.

Ceny sú uvádzané bez overenia vedomostí OPO.

V prípade záujmu zabezpečíme skúšky OPO a vydanie osvedčenia Inšpektorátom práce.

AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA RT (8 hod.) = podľa počtu osôb (vypracovanie cenovej ponuky na vyžiadanie)